Unikátna spolupráca FC Barcelona s detským fondom OSN- UNICEF – 2.časť

Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras_symbol

2. VRCHOLOVÝ FUTBAL V TREŤOM TISÍCROČÍ: ZISKOVÁ CHARITA ALEBO NEZISKOVÉ PODNIKANIE?!

V európskom profesionálnom futbale bol so vznikom UEFA Champions League v 90.rokoch 20.storočia rozpoznaný obrovský ekonomický potenciál najpopulárnejšej hry na svete. Futbal sa následne stal každý utorok a stredu večer na väčšine európskych obrazoviek výborne predávanou obchodnou komoditou.

Rastúca úroveň komercionalizácie a profesionalizácie vo vrcholovom futbale sa naplno prejavili v novom tisícročí, ktoré prinieslo nové výzvy. Globalizácia futbalového trhu sa prejavuje už nie len v náročnej športovej, ale najmä v ekonomickej konkurencii súperov. Ako jej úspešne čeliť na oboch frontoch už nie je len otázkou pre odborníkov na športový tréning a veci s ním súvisiace, ale najmä pre členov managementu klubu zodpovedných za strategické rozhodnutia.

Práve členovia managementu klubov totiž rozhodujú nielen o angažovaní tímu trénerov, o hráčskej politike v klube, ale najmä o celkovej hodnotovej stratégii klubu. Odborné rozhodnutia výsostne športového charakteru sa navzájom ovplyvňujú a prelínajú s tými čisto obchodnými, ktoré závisia od marketingovej stratégie klubu.

Kde končí futbal ako hra a začína futbal ako biznis a ako to celé súvisí s ideou práva ako starorímskeho umenia dobra a spravodlivosti v športe (futbale)…?!

2.1 FC Barcelona v roku 2009: 6 športových titulov znamenalo historický rekord

Hľadanie súvislostí medzi futbalom ako hrou a futbalom ako biznisom, ktorých vlastné prioritné záujmy stoja často krát tvrdošijne proti sebe, nám môže dať odpovede na viaceré zaujímavé otázky.

Prvým je otázka, čo znamená byť skutočne úspešný v dnešnom profesionálnom športe?! Snaha porozumieť možným dôvodom, pre ktoré sa FC Barcelona pomocou drvivého víťazstva stala najlepším futbalovým klubom sveta za rok 2009, je pochopiteľná a ukazuje jednu tvár úspechu. Tvár úspechu, ktorá je merateľná získanými športovými titulmi.

Práve v roku 2009 totiž futbalové družstvo seniorov FC Barcelona získalo všetkých 6 športových trofejí, o ktoré súťažilo, a o ktoré pri najpriaznivejšej zhode všetkých okolností môže jeden futbalový klub v priebehu jedného kalendárneho roku (t.j. od 1.1 do 31.12) súťažiť. Pedro Rodriguez Ledesma, mladý hráč družstva a zároveň odchovanec mládežníckej akadémie FC Barcelona s názvom La Masia, ako jediný hráč v histórií futbalu zároveň dokázal streliť v priebehu jedného kalendárneho roku (t.j. od 1.1 do 31.12) vo všetkých týchto 6 súťažiach aspoň 1 gól.

Jubilejné 20. víťazstvo v španielskej najvyššej futbalovej súťaži- v tzv. La Lige, titul v španielskom kráľovskom pohári vo futbale- v tzv. Copa del Rey, víťazstvo v španielskom superpohári- v tzv. Super Copa de España, prvenstvo v UEFA Champions League, triumf v UEFA Super Cup a prvenstvo i vo FIFA Club World Cup.

FC Barcelona sa takto stal prvým futbalovým klubom v svetovej športovej histórií, ktorý niečo takéto fenomenálne dokázal. Väčší úspech z pohľadu dosiahnuteľných športových úspechov z hľadiska futbalového klubu v priebehu jedného kalendárneho roku jednoducho nie je možný.

2.2 FC Barcelona v roku 2010 vo fenomenálnych číslach

Najviac o súčasnej FC Barcelona povedia i v kontexte celého textu už nie iba strohé čísla, ktoré prezentoval počas svojej prednášky i Joan LAPORTA.

FC Barcelona bol prioritne založený ako športový klub orientovaný na oblasť futbalu, čo sa však v priebehu života klubu zásadne zmenilo.

Dnes je FC Barcelona slovami Joana LAPORTU „multišportový klub“, ktorý zahŕňa veľké množstvo športových odvetví. FC Barcelona má 5 profesionálnych športových odvetví, ktorými sú futbal, basketbal, hádzaná, futsal, ale i u nás skoro neznámy, ale v latinských krajinách veľmi populárny tzv. Roller Hockey (angl.- Quad, Hardball Hockey)- zjednodušene hokej 5 proti 5 na kolieskových korčuliach hraný na palubovke v hale. 14 neprofesionálnych športových odvetví zahŕňa tradičné odvetvia ako sú napr. atletika, baseball či rugby. Veľmi exoticky smerom navonok v španielskych podmienkach môže pôsobiť družstvo ľadového hokeja, ktoré viedol dokonca i slovenský hokejový tréner, pedagóg a funkcionár Ján Mitošinka v rokoch 1980-82. Inšpiráciou pre slovenské športové kluby vo vzťahu k zdravotne postihnutým môže byť i družstvo FC Barcelona, v ktorom drese súťažia hráči basketbalu na vozíčkoch (angl.- Whellchair Basketball). Celkovo sa jedná o cca 90 družstiev (z toho je 17 mládežníckych futbalových družstiev), pričom cez víkend súťaží v mene klubu až cca 1700 športovcov.

Rovnako dôležití ako športovci je však i až cca 170 tisíc! registrovaných členov klubu, tzv. „socios“, ktorý z hľadiska deľby moci v klube či hodnotového smerovania klubu rozhodujú o všetkom podstatnom či 175 tisíc oficiálne registrovaných fanúšikov klubu, 1330 oficiálnych fanklubov po celom svete či cez 2 milióny divákov, ktorí ročne naživo navštívia futbalové zápasy klubu na štadióne Nou Camp. Títo všetci hore uvedení tvoria, to čo Joan Laporta nazval „vesmírom FC Barcelona“.

2.3 FC Barcelona nie je obchodnou spoločnosťou založenou za účelom podnikania

Prvým zásadným prekvapením, ktoré nie je všeobecne medzi laickou i odbornou verejnosťou často dostatočne známe, je právna forma FC Barcelona.

Tento športový klub s oficiálnym názvom Futbol Club Barcelona (oficiálny skrátený názov klubu používaný častejšie médiami je FC Barcelona), ktorý bol založený Joanom Gamperom už v 29. novembra 1899, totiž má až do dnešných dní právnu formu nie obchodnej spoločnosti založenej za účelom podnikania.

FC Barcelona je právnickou osobou založenou nie za účelom zisku podľa španielskeho súkromného práva, ktorú by sme v našich podmienkach mohli najlepšie prirovnať k u nás v športe veľmi rozšíreným občianskym združeniam založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

V Španielsku v súčasnosti sú iba FC Barcelona, Real Madrid, Osasuna a Bilbao jedinými 4 takýmito výnimkami medzi ostatnými španielskymi športovými klubmi rozvíjajúcimi svoje profesionálne športové aktivity, ktoré majú právnu formu tzv. „sociedad anónima deportiva“.

Ako je to možné?!

Výsledky práce hovoria pre naše potreby v skrátenom historickom exkurze o tom, že už v roku 1928 prichádza k vzniku prvej celoštátnej španielskej futbalovej súťaže, v ktorej súťaží až do dnešných dní i FC Barcelona. Až do roku 1984 sa väčšina členov súťaže nachádza zväčša v permanentnej finančnej strate. Tento stav vyvrcholil v roku 1984 vznikom Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP) a prvým reštrukturalizačným plánom španielskeho vrcholového futbalu. Tento mal za veľmi aktívnej pomoci štátu cez zvýšenie príjmov španielskych futbalových klubov z španielskej národnej lotérie z 1 na 2,5% zabezpečiť klubom vyrovnané hospodárenie a finančnú stabilitu, ktorá mala zabezpečiť následný športový rozvoj. Tento plán nebol pre pretrvávajúcu finančnú nedisciplinovanosť väčšiny klubov úspešný, pretože kluby adekvátne zvýšeným príjmom zvýšili i svoje výdavky, čím stále ostávali vo červených číslach a s nimi súvisiacich problémoch. Z tohto dôvodu prichádza k vytvoreniu druhého reštrukturalizačného plánu španielskeho vrcholového futbalu, ktorý však mal už charakter veľmi intervenčnej špeciálnej športovej legislatívy z roku 1990.

2.4 „Sociedad anónima deportiva“ ako tzv. španielska „Športová obchodná spoločnosť“

Táto prijatá športová legislatíva je v našich podmienkach inšpirujúcim podnetom. Jej podstatou bolo prijatie nového španielskeho vnútroštátneho zákona č. 10/1990 z 15. októbra 1990, ktorý pre zlepšenie finančnej transparentnosti a právnej istoty pre právnické osoby pôsobiace vo svete profesionálneho športu v Španielsku priniesol zásadne nový právny inštitút.

Týmto novým právnym inštitútom bol úplne nový typ právnickej osoby- tzv. „sociedad anónima deportiva“, ktorý by sme v našom ponímaní mohli najzrozumiteľnejšie preložiť ako „športová obchodná spoločnosť“, ktorá svoju podstatu odvodzuje od všeobecného inštitútu španielskej obchodnej spoločnosti, od „sociedad anónima“.

Parafrázujúc myšlienky preambuly uvedeného zákona môžeme vtedajší zámer zákonodarcu vysvetliť tak, že zákon č. 10/1990 mal vytvoriť nový model športového hnutia v Španielsku.

Na jednej strane podporovať jeho základné zložky, ktorými sú drobné neprofesionálne športové kluby nezaložené za účelom podnikania a na druhej strane vytvoriť novú, vhodnejšiu právnu formu pre športové kluby rozvíjajúce svoje profesionálne športové aktivity. Hlavným cieľom vo vzťahu k druhej skupine klubov bolo zvýšiť miery presnosti, jasnosti a určitosti právnej regulácie ich činnosti a zvýšiť transparentnosť v ich účtovno- právnej dokumentácií.

Všetky športové kluby rozvíjajúce svoje profesionálne športové aktivity sa mali transformovať zo svojej pôvodnej právnej formy na túto novú právnu formu, na „sociedad anónima deportiva“- na tzv. „športovú obchodnú spoločnosť“, na ktorú mali platiť všeobecné princípy vlastné španielskemu obchodnému právu s viacerými výnimkami prijatými vzhľadom k špecifickému svetu profesionálneho športu. Zákon zároveň príkladným spôsobom ustanovoval, že za takéto právnické osoby podliehajúce povinnosti transformácie sú považované všetky športové kluby, ktoré súťažia v najvyššej a druhej najvyššej španielskej futbalovej súťaži a najvyššej španielskej basketbalovej súťaži.

Následné roky 1990 až 1992 priniesli nútenú transformáciu všetkých týchto klubov okrem 4 už spomínaných. Dôvodom, pre ktorý sa FC Barcelona, Real Madrid, Club Atlético Osasuna a Athletic Club Bilbao mohli zachovať svoju pôvodnú právnu formu, bolo ich vyrovnané hospodárenie v čase prijatia zákona, následný veľmi silný politický a spoločenský tlak, ktorý vyústil až v neskôr prijaté zmeny v zákone. Tie zmiernili prijatú úpravu- zákonnú povinnosť nútenej transformácie pre profesionálne športové kluby na právnu formu „sociedad anónima deportiva“.

2.5 FC Barcelona, Real Madrid, Club Atlético Osasuna a Athletic Club Bilbao ako unikátne príklady spolkov v španielskom profesionálnom futbale

FC Barcelona, Real Madrid, Club Atlético Osasuna a Athletic Club Bilbao takto ostávajú aj v dnešných dňoch neziskovými právnickými osobami založenými podľa španielskeho súkromného práva, v našom zjednodušenom ponímaní tzv. „španielskymi občianskymi združeniami.“

Presná formulácia v prípade FC Barcelona je v španielčine „una asociación deportiva privada catalana“, v anglickom znení stanov v článku 1 ako „private and non-profit making sports Catalan Association of natural persons“. FC Barcelona, Real Madrid, Club Atlético Osasuna a Athletic Club Bilbao nemajú vlastníkov- najčastejšie akcionárov ako futbalové kluby pôsobiace ako obchodné spoločnosti v anglickej, ale už i v českej a slovenskej najvyššej súťaži, ale sú kultúrnym a historickým dedičstvom geografického regiónu, z ktorého pochádzajú!

V prípade klubu s názvom Athletic Club Bilbao, ktorý je spolu s FC Barcelonou i Realom Madrid jediným klubom, ktorý nikdy nezostúpil zo španielskej najvyššej súťaže vo futbale, môžeme poukázať i na inú veľmi zaujímavú hodnotu zakotvenú počas celej histórie činnosti klubu. V drese Athletic Club Bilbao nikdy nesúťažil žiaden športovec, ktorý by nepochádzal z širšieho baskického regiónu- t.j. nenarodil sa v ňom, nemá predkov pochádzajúcich z tohto regiónu resp. aspoň v ňom nebol dlhý čas vychovávaný a nevyrástol a nedospieval v ňom.

Z hľadiska správy klubu FC Barcelona, Real Madrid, Club Atlético Osasuna a Athletic Club Bilbao spravujú členovia klubu- tzv. „socios“, ktorých býva až niekoľko desiatok tisíc. Sócios majú ku klubu veľmi silné emocionálne puto, ktoré sa dedí často s permanentkou na domáce zápasy klubu z generáciu na generáciu. Tieto 4 kluby sú práve vďaka inštitútu „socios“ postavené na španielskom vnútroštátnom spolkovom práve, na princípoch dobrovoľného a slobodného združovacieho práva.

Stanovy Realu Madrid, ktoré majú 75 článkov a cca 40 strán či FC Barcelona, ktoré majú 76 článkov a rozsah cez 80! strán, preto môžu byť veľmi inšpirujúcim čítaním pre každého člena českého a slovenského športového hnutia, ktorý bol po roku 1989 svedkom faktickej privatizácie jeho podstatnej spolkovej časti i vo vrcholovom futbale.

Časté mediálne úvahy o „predaji“ FC Barcelona či Realu Madrid bohatým zahraničným investorom najmä z Blízkeho východu či USA sú totiž najmä novinárskymi kačicami bulvárnych médií a narážajú často i na veľmi konkrétne ustanovenia stanov.

Iba pre zaujímavosť, zmena súčasnej právnej formy FC Barcelona je podľa článku 75 jej stanov prijatých na Valnom zhromaždení klubu 19.augusta 2009 je podmienená splnením dvoch podmienok. Prvou je účasť až ¾ všetkých nominovaných delegátov na Valnom zhromaždení klubu, na ktorom sa má takéto uznesenie prijať. Druhou je fakt, že za takéto uznesenie musí hlasovať ½ nie iba zúčastnených, ale až všetkých nominovaných delegátov.

Mgr. Ladislav Križan, PhD.


Close Menu