Ochrana osobných údajov člena združenia

Dotknutá osoba, ak je členom občianskeho združenia oznámi prevádzkovateľovi svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu  a e-mailovú adresu.

Člen združenia resp. dotknutá osoba (ďalej ako „člen združenia“) poskytuje osobné údaje v rozsahu bodu 1.1 občianskemu združeniu Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras, Líščie nivy 12, 821 08 Bratislava – Ružinov, IČO: 42269369 (ďalej ako „prevádzkovateľ“) dobrovoľne, za účelom členstva v občianskom združení. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne zaregistrovať dotknutú osobu ako člena občianskeho združenia.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na účel evidencie členov občianskeho združenia, ktoré je oficiálnym funklubom FC Barcelona prostredníctvom registrácie na webovom sídle občianskeho združenia fcbarca.sk a podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na účel informovania o zvýhodnených ponukách a organizácii športových a kultúrno-spoločenských akcií.

Osobné údaje člena združenia podľa bodu 1.1, v rozsahu nevyhnutnom na dodanie poštovej zásielky, prevádzkovateľ poskytne na účel dodania reklamných a propagačných materiálov spoločnosti:

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9

975 99, Banská Bystrica 1

IČO: 36 631 124

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj na účel marketingu (zasielanie reklamných a propagačných materiálov) na základe súhlasu člena združenia. Člen vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel marketingu zakliknutím políčka „Prihlásiť sa k odberu noviniek“ pri registrácii prostredníctvom webového sídla občianskeho združenia fcbarca.sk. Prevádzkovateľ spracúva na tento účel osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo. Člen udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely marketingu každý rok pri obnove členstva v občianskom združení. Súhlas udeľuje na dobu členstva v občianskom združení.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa článku 1.1 v nevyhnutnom rozsahu aj na účel organizovania športových a kultúrno-spoločenských podujatí pre členov občianskeho združenia na základe súhlasu člena združenia.

Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu člena aj fotografie, vyhotovené pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií. Fotografie sú zverejňované na webovom sídle občianskeho združenia www.fcbarca.sk. Na podujatie sa člen prihlasuje spravidla telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

Člen vyjadrí súhlas so spracúvaním fotografie zakliknutím políčka „Súhlas k zverejňovaniu fotografií z podujatí“ pri registrácii a obnove členstva prostredníctvom webového sídla občianskeho združenia www.fcbarca.sk. Prevádzkovateľ spracúva na tento účel osobné údaje a to fotografie člena združenia, ktoré budú zverejnené na webovom sídle občianskeho združenia www.fcbarca.sk. Člen združenia udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na tento účel každý rok pri obnove členstva v občianskom združení a na obdobie 5 rokov po skončení členstva v občianskom združení.

Občianske združenie Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sprostredkovateľom pri organizovaní cestovných zájazdov pre členov združenia. Podmienky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb sú stanovené v sprostredkovateľskej zmluve v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Na webovom sídle www.fcbarca.sk sú zverejnené ponuky zájazdov a konkrétna cestovná kancelária, ktorá zájazd organizuje. Po vyplnení on-line formulára v rozsahu meno a priezvisko, identifikačné číslo člena združenia, e-mail, telefónne číslo bude formulár odoslaný konkrétnej cestovnej kancelárii, ktorá zájazd zabezpečuje.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi člena združenia zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov člena združenia v súlade s § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže člen združenia odvolať kedykoľvek písomnou formou u predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu člena združenia prevádzkovateľovi.

Člen združenia si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke fcbarca.sk.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. 2 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, bude osobné údaje získavať výlučne na účely uvedené v odseku 1.3. týchto obchodných podmienok.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s § 6 zákona o ochrane osobných údajov a dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov, osobné údaje spracúva v súlade s dobrými mravmi a výlučne na účel, na ktorý boli získané. Pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Člen združenia má právo na základe písomnej žiadosti podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov od predávajúceho vyžadovať informácie:

 • či sú alebo nie sú osobné údaje o členovi združenia spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1, písm. a až e) druhý až šiesty bod, pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5, je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovaní operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získali osobné údaje na spracovanie
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Člen združenia na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad má právo u prevádzkovateľa namietať

 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívanie osobných údajov uvedených v § 10 písmena d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovania osobných údajov uvedených v § 10 odsek 3 písmena d) na účely priameho marketingu.
 • spracúvaniu osobných údajov podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f), alebo g)
 • ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť.

Zároveň Vám predávajúci dáva na vedomie, že osobné údaje kupujúceho na účely priameho marketingu bez súhlasu zákazníka nespracúva!

Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže  uplatniť zákonný zástupca. Ak zákazník nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť zákazníka podľa odseku 1.10 a 1.11 vybaví predávajúci bezplatne alebo vybaví bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť zákazníka podľa odsekov 1.10  a  1.11  najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje zákazníka na účel uvedený v odseku 1.2 týchto podmienok prostredníctvom sprostredkovateľov:

MVOServis, s.r.o.

Heydukova 14

811 08 Bratislava

IČO: 35812184

DIČ: 2021574973

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto ako člen združenia udeľujem súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený v odseku 1.3 a 1.5 týchto podmienok prevádzkovateľovi občianskemu združeniu Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras, so sídlom: Líščie nivy 12, 821 08 Bratislava – Ružinov, IČO: 42269369. Tento súhlas udeľujem na základe informácií podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, poskytnutých prevádzkovateľom v rozsahu ochrany osobných údajov člena združenia, zverejnených na internetovej stránke www.fcbarca.sk“.

Súhlas udeľujem pre spracúvanie osobných údajov na účely členstva v združení podľa čl. 1.3 a na účely spracúvania fotografie z podujatí, vrátane jej zverejňovania podľa čl. 1.5 samostatne.

Close Menu