2% – Pomôžte sami sebe

You are currently viewing 2% – Pomôžte sami sebe

Vážení členovia Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras. Začnem parafrázou J. F. Kenedyho: Nepýtajme sa, čo nám môže dať fanklub, spýtajme sa – čo môžeme dať fanklubu my.

Jeho myšlienka totiž najlepšie vysvetľuje pohnútky, pre ktoré sa na vás obraciam so žiadosťou, aby ste využili svoje právo poukázať 2% zo svojich daní pre fanklub, ktorého ste členmi. Viem, že niektorí z vás tak urobili už v minulosti – a chápem aj to, že mnohí takýmto spôsobom podporujete organizácie tretieho sektora, ktoré pomáhajú slabším a odkázaným na pomoc. Rozhodnutie, komu pomôcť je na každom z vás.

Všetci ste mali možnosť prečítať si finančnú správu PBEAT, ktorá odznela na ostatnom Valnom zhromaždení PBEAT v Terchovej. Mohli ste sa z nej dozvedieť aj to, že z členských príspevkov sa platia členské karty a do tohto roku aj členské balíčky a zostatok sa podieľa na základných administratívnych úkonoch, ako je poštovné či správa účtu. Na atraktívnejší program na stretnutiach členskej základne, po ktorom viacerí volajú, ani na zásadné zľavy pri organizovaní zrazov či VZ (resp. pobyt bez platenia) nemôžeme za daných podmienok ani pomyslieť. Existuje však východisko, ktoré to umožňuje. Zosobňuje ho príspevok 2% z vašej dane, ktoré môže každý z vás venovať PBEAT. Tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť a priložiť k daňovému priznaniu nájdete na www.fcbarca.sk (s postupom vám určite poradia aj v zamestnaní).

V PBEAT registrujeme aj rodiny s deťmi – a vieme, že účasť celej rodiny na zrazoch je pre viacerých dosť nákladná. Všetky finančné prostriedky, ktoré PBEAT získa, venuje na činnosť a program pre členov. Napokon, finančný tok – na čo a kde putujú peniaze – sa môžete dozvedieť z transparentného účtu PBEAT.

Blíži sa termín daňových priznaní. Majte na pamäti, že z tých vašich možných dvoch percent môžete pomôcť aj sebe.

Visca Penya

Postup pre zamestnancov:

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

            a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

            b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

3. Údaje o Penye napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať:

Obchodné meno (Názov): Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras  

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42269369         

Sídlo: 84105 Bratislava, Hlaváčiková 3177/39

4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Penye.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

1. Vypočítajte si:

            a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

            b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech Penye. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:


Obchodné meno (Názov):
Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42269369         

Sídlo: 84105 Bratislava, Hlaváčiková 3177/39

http://rozhodni.sk/institution/penya-barcelonista-eslovaca-dels-alts-tatras/

3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019):

a) elektronicky Finančnej správe, ak máte povinnosť komunikovať s Finančnou správou elektronicky, alebo

b) osobne/poštou na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost )

a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Penye.

Postup krokov pre právnické osoby:

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov.  Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech Penye.

3. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (Názov): Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras  

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42269369         

Sídlo: 84105 Bratislava, Hlaváčiková 3177/39

http://rozhodni.sk/institution/penya-barcelonista-eslovaca-dels-alts-tatras/

4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte do daňového priznania analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o ďalších prijímateľoch aj sumy, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte Finančnej správe v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania:

a) elektronicky

b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak potom osobne/poštou na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost )

a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Penye.


Close Menu